Bone Photo Frame

Bone Photo Frame

Regular price
$28.00
Sale price
$28.00

6"L x 8"H MDF & Bone Photo Frame

(Holds 4" x 6" Photo)